Piczo

Log in!
Stay Signed In
Do you want to access your site more quickly on this computer? Check this box, and your username and password will be remembered for two weeks. Click logout to turn this off.

Stay Safe
Do not check this box if you are using a public computer. You don't want anyone seeing your personal info or messing with your site.
Ok, I got it
Kthehu
Nick MSN
(F)·:*:·I`m §åying goodbyê bút p£z don`t c®y coz trú (L) nêvå di꧷:*:·(F)
Wên wê §tartêd baby wê wêrê friend§, but that`§ not how this fairy talê`§ gonna ênd, c I was thinkin & it clickêd 1 day, that no 1 êl§ê ha§ êva madê mê fêêl thi§ way!
Don’t bê afraid 2 tvll §um1 u (L) thêm. If u do thêy might brêak ur hêart…but if u don’t u might brêak thêir§

(L)(¨`v´¨)I £øvê u & u knø it(¨`v´¨)(L)

(L)(¨`v´¨)Thêy may forgêt wat u said, but thêy wont forgêt how u madê thêm fêêl(¨`v´¨)(L)

(*)¤¨¨¤To (L) sum1 is 2 find a mirac£e in them that no 1 e£se sees¤¨¨¤(*)

(L)(¨`v´¨)Thê hardê§t thing êva i§ watching §um1 u (L) §uffêr(¨`v´¨)(L)

(*)¯`°¤.¸.¤ I hate the stars, because I £ook at the same ones as u, without u¯`°¤.¸.¤(*)

(L).·*´¯`v´¯`*·.The bê§t fêêling§ r tho§ê that havv no word§ 2 dê§cribê thêm.·*´¯`v´¯`*·.(L)

(S)¤¨¨¤The hardest part of dreaming about the one u (L) is having 2 wake up¤¨¨¤(S)
(L).·*´¯`v´¯`*·.u cannot quê§tion lovê. ê§pêcially wên it ha§ it’§ own rêa§on§.·*´¯`v´¯`*·.(L)

(L)(¯`v´¯) Fa££ing in (L) is exactly £ike fa££ing… u have no contro£ over it(¯`v´¯)(L)

I want §um1 who will wrap his arm§ around mê, (K) my forêhêad & hold my hêad abovê thê world §o that no 1 can hurt it…§um1 2 (L) mê

(L)¯`°¤.¸.¤The best fee£ings are those that have no words to describe them¯`°¤.¸.¤(L)

Thêrê wêre momênt§ wê laughêd & criêd, wê alway§ §tood by êach othêr§ §idê. Tho§ê many day§ wê §pênt togêthêr, thêy will §tay in my hêart 4 êva

(F)Peop£e may not remember exact£y what u did or what you said, but they wi££ a£ways remember how u made them feel(F)

§umday u`ll bê §orry, §umday wên ur frêê, mêmoriê§ will rêmind u, that wê wêrê mênt 2 bê

(¯`v´¯)I cou£d never forget u bcoz there is a£ways something there 2 remind me(¯`v´¯)
(F)¤¨¨¤It hurts 2 breathe bcoz with every breath I take it proves i can £ive without u¤¨¨¤(F)(U)(¯`v´¯)§øønêr ør L8r, øøø wê 壣 slêêp å£ønê(¯`v´¯)(U)

*thinkin bøut thê fir§t timê i mêt u i fêlt §ø in (L) wit u wøndêrin whêrê uvê bin åll my lifê cøz ivê nêêdêd u*

(L).·*´¯`v´¯`*·.U`ll nêvå knø høw much u mêån 2 mê.·*´¯`v´¯`*·.(L)

(L)(¯`v´¯)Løve løøk§ with thê hêårt, nøt thê êyê§(¯`v´¯)(L)

*´¯`v´¯`*(L)I kño u wåñt mê & u kño it§ tru, but thê oñly wåy u cåñ håvê my (L) i§ if i cåñ håvê ur§ 2(L)

(L)ì §‡ï££ (L) ú & ï w 4êva, wè çàñ† hïdë †hê †®ú†h wè kñô ëäçh ö‡ha b놆a, wëñ wë †®ÿ 2 måkë ï† wó®k wë bó†h ëñd úp hú®†(U)

(L)(¨`v´¨)Løvê I§ likê friêñd§hip øñ firê...uñtil §um1 put§ it øut(¨`v´¨)(U)

(¯`v´¯)u døn`t (L) å wømån bcøz §hê i§ bêåutifu£, §hê i§ bêåutifu£ bcøz u (L) hê®(¯`v´¯)(¨`v´¨)I (L) him but hê`§ wit u, hê`§ my bê§t friêñd & §ø r u(¨`v´¨):(¤({) ønly thø§ê whø (}) u båk. (K) ønly thø§ê whø (K) u båck. (L) ønly thø§ê whø (L) u båk¤(U) (¨`v´¨)U têll mê thåt u (L) mê but i kño it åiñ`t tru, I kñø it i§ñ`t!(¨`v´¨) (U) :(
I (L)’d u øncê u (L)’d mê nøt..i (L)`d u twicê but thên i thøught u nêvêr (L)’d me, u nêvêr did but êvên §ø I U (L)(U)I ju§ figurêd dåt i`m å luxury hê hå§ dåt hê u§ê`s wên ñø1 êl§ê i§ årøuñd(U) :`("

(L)(¨`v´¨)ur da bê§t bøyfriênd êva!!!(¨`v´¨)(F)

(*)¯`°¤.¸.¤i§ havin bøyfriênd worth lo§ing ur bê§t friênd? I dønt think §o!¯`°¤.¸.¤(*)

(L)(F))(¨`v´¨)§ay u lovê mê & that I`m alway§ gonna bê ur§!!)(¨`v´¨)(F)(L)

(L)(¯`v´¯)i £øvê u 4 êvå & å£wåy§(¯`v´¯)(L)

(L).·*´¯`v´¯`*·.i t®y 2 gêt c£ø§ê but u møvê åwåy.·*´¯`v´¯`*·.(U)

(L)(¯`v´¯)ki§§åb£ê £øvåb£ê huggåb£ê unbê£iêvêåb£ê(¯`v´¯)(L)

(¨`v´¨)¿I døñt thiñk i (L) u, I døñt kñø if it`§ t®u, but y i cåñt i §tøp thiñkiñg øf u?(¨`v´¨)(U)

(F)(¯`v´¯)I`m fø££øwing my hêå®t & it £êåd§ 2 him(¯`v´¯)(F)

(L)¤¨¨¤¿?Whêrês thê gøød iñ gøødbyê¿?¤¨¨¤(U):(

(L)Ï Þi¢këd ôut ur (*). †urñed ñigh† 2 dàÿ. à §ïmplè whi§Þër ƒrôm ur vöi¢è & ï ƒàdë awaÿ(L)

(*)¤¨¨¤Whêñ wê fir§t mêt thê añgêl§ whi§pêrêd...pêrfêct!¤¨¨¤(*)

(L)(¯`v´¯)2 løvêrS 2 bê 2 gêthêr 4 êvå = 10dêr løvê(¯`v´¯)(L)

(L)¤¨¨¤If øñ£y u £øvêd mê £ikê i £øvê u¤¨¨¤(U)

(L)hÈ`z §ø ¢ôÑtÂgÏôÙs,Tù®ñ§ m þÂgÉs,Hê`Z gÖt Mé ÀñXîÓü§,hÈ`z WùT ì`Vë WåÎtÉd 4(L)

(L).·´¸.·´¨¤I nø u want mê §o cømê & gêt mê.·´¸.·´¨¤(L)

(L)(¯`v´¯)¡¿¡!!¥øÜ®~Mÿ~Þ䧧ìøñ~4~Lïfê!!¡¿¡(¯`v´¯)(L)

(L)(¨`v´¨)will u êva gêt ova him??)(¨`v´¨)(U)

(L)(¯`v´¯)2 løvêrS 2 bê 2 gêthêr 4 êvå = 10dêr løvê(¯`v´¯)(L)

(L)¤¨¨¤If øñ£y u £øvêd mê £ikê i £øvê u¤¨¨¤(U)

(L)hÈ`z §ø ¢ôÑtÂgÏôÙs,Tù®ñ§ m þÂgÉs,Hê`Z gÖt Mé ÀñXîÓü§,hÈ`z WùT ì`Vë WåÎtÉd 4(L)

(L).·´¸.·´¨¤I nø u want mê §o cømê & gêt mê.·´¸.·´¨¤(L)

(L)(¯`v´¯)¡¿¡!!¥øÜ®~Mÿ~Þ䧧ìøñ~4~Lïfê!!¡¿¡(¯`v´¯)(L)

(L)(¨`v´¨)will u êva gêt ova him??)(¨`v´¨)(U)

(K)(¯`v´¯)*TøUcH Mê* *Têå§ê Mê* *cømE øñ BåBY * p£êå§ê Mê*(¯`v´¯)(K)

¤If I håd thê lêttêrñ "HRT" i cøuld ådd "EA" & gêt "HEART" or "U" & gêt "hurt" But I`d råthêr håvê å "U"& get "HURT" thån håvê å "HEART" withøut "U"¤

(L)I mi§§ u å £itt£ê I guꧧ u cøuld §åy, å £itt£ê 2 much, & å £itt£ê mø®ê êåch dåy(L)

(L)*Løvê døê§n`t måkê thê wø®ld gø røund...løvê i§ whåt måkê§ thê ridê wø®thwhilê*(L)

(L)iM Ti®êD oF T®Yiñg, Im Ti®eD øF C®Yiñg, I Kñø iVê Bêêñ §mi£iñg BuT iñ§iDê iM DyInG(U)

(R)(¨`v´¨)I løvê u mø®ê thêñ wø®d§ cån §åy(¨`v´¨)(R)

(L)If u get the chåñce 2 §ee him, ur heå®t begiñ§ 2 dånce, ur £ife ®evø£ve§ å®øuñd him, there§ ñøthiñ £ike ®ømåñce(L)

(U) ¤¨¨¤I håtê u but i løvê u (L) cåñt §tøp thiñkiñ åbøut u¤¨¨¤(U)
«´¨`·.¸¸ .*¤*

*·-·´¯`·-»¦«-·´¯`*:·.,.·:*´¯`·-»¦«-·´¯`·-·*

·:*:· ·:*:· ·:*:· ·:*:· ·:*:· ·:*:· ·:*:· ·:*:· ·:*:· ·:*:· ·:*:·

:·.(¨`v´¨).·:*:·.·:*:·.(¨`v´¨).·:*

..¤ ¸.·´¸.·´¨) ¸.·*¨) (¸.·´ (¸.·´ .·´ (¸.· ·¸.·´¯`·>»

__ .·*·. __ ¸.·°*´¨`·. * .·´¨`*°·.¸ __ .·*·. __

..·´¯`·....·´¯`·....·´¯`·....·´¯`·..

(*·-·´¯`·-»¦«-·´¯`*:·.,.·:*´¯`·-»¦«-·´¯`·-·*

.·´`•..·´`•.·´`•..·´`•.·´`•..·´`•.·´`•..·´`•.·´`•..·´`•.·´`•..·´`•.·´`•..·´`•

(¸.·°´¨ `v´ ¨`°·.¸)(¸.·°´¨ `v´ ¨`°·.¸)

*¤*.¸¸.·´¨`»*«´`»*«´¨`·.¸¸ .*¤*

(*·-·´¯`·-»¦«-·´¯`*:·.,.·:*´¯`·-»¦«-·´¯`·-·*

¸¸.·*´¯`v´¯`*·.¸¸ × * × ¸¸.·*´¯`v´¯`*·.¸¸

¸,.·´¨`·., ¡ | i | i | ¡ ,.·´¨`·.,¸

¸,.·´¨`·. :¨`·´¨: .·´¨`·.,¸

¨··-..-··ox `·.·´xo··-..-··¨

,·•°•·,_,·•°•·,_,·•°•·,_,·•°•·,_,·•°•·,_
( /) /)/)

(`.`) (`.`)

(")(")(")(") (¯`·._.·[   (tu nick va aquí) ]·._.·´¯)
¨°o.O (tu nick va aquí) O.o°
×÷·.·´¯`·)» (tu nick va aquí) «(·´¯`·.·÷×
· ··^v´¯`×) (tu nick va aquí) (×´¯`v^·· ·
,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ (tu nick va aquí) _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸
Oº°‘¨ (tu nick va aquí) ¨‘°ºO
- - --^[ (tu nick va aquí) ]^-- - -
•·.·´¯`·.·• (tu nick va aquí) •·.·´¯`·.·•  
`·.¸¸.·´´¯`··._.· (tu nick va aquí) `·.¸¸.·´´¯`··._.·  
(¯`·._) (tu nick va aquí) (¯`·._)
¯¨'*·~-.¸¸,.-~*' (tu nick va aquí) ¯¨'*·~-.¸¸,.-~*'
׺°”˜`”°º× (tu nick va aquí) ׺°”˜`”°º×
·´)› (tu nick va aquí) ‹(`·
¸„.-·~¹°”ˆ˜¨ (tu nick va aquí) ¨˜ˆ”°¹~·-.„¸
׺°”˜`”°º× (tu nick va aquí) ׺°”˜´”°º×
(¯`·._.• (tu nick va aquí) •._.·´¯)
—÷[(` (tu nick va aquí) ´)]÷—
—(•·÷[ (tu nick va aquí) ]÷·•)—
—¤÷(`[¤ (tu nick va aquí) ¤]´)÷¤—
··¤(`×[¤ (tu nick va aquí) ¤]×´)¤··
·´¯`·­» (tu nick va aquí) «­·´¯`·
]¦•¦[ (tu nick va aquí) ]¦•¦[
`·.,¸¸,.·´¯ (tu nick va aquí) ¯`·.,¸¸,.·´
[`·.] (tu nick va aquí) [.·´]
(`·.·• (tu nick va aquí) •·.·´)
•´¯¥¯`• (tu nick va aquí) •´¯¥¯`•
•^v^–[ (tu nick va aquí) ]–^v^•
•·´¯°· (tu nick va aquí) ·°¯`·•
·°¯`·• (tu nick va aquí) •·´¯°·
§.·´¨`°÷·..× (tu nick va aquí) ×..·÷°´¨`·.§
]|I{•------» (tu nick va aquí) «------•}I|[
•]•·´º´·» (tu nick va aquí) «·´º´·•[•
𺰘¨ (tu nick va aquí) ¨˜°ºð
<º))))><.·´¯`·. (tu nick va aquí) .·´¯`·.¸><((((º>  
- -¤--^] (tu nick va aquí) [^--¤- -  
~²ºº²~ (tu nick va aquí) ~²ºº³~
._|.<(+_+)>.|_. (tu nick va aquí) ._|.<(+_+)>.|_.
..|..<(+_ (tu nick va aquí) _+)>..|..
-·=»‡«=·- (tu nick va aquí) -·=»‡«=·-
•°o.O (tu nick va aquí) O.o°•
+*¨^¨*+   (tu nick va aquí) +*¨^¨*+  
––––•(-•   (tu nick va aquí) •-)•––––  
(¯`•¸·´¯)   (tu nick va aquí) (¯`·¸•´¯)  
··¤(`×[¤   (tu nick va aquí) ¤]×´)¤··  
—(•·÷[   (tu nick va aquí) ]÷·•)—  
·ï¡÷¡ï·   (tu nick va aquí) ·ï¡÷¡ï·  
()¯¯¯)¯¯ (tu nick va aquí) ¯¯)))~~~
°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸   (tu nick va aquí) °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸  
»-(¯`v´¯)-» (tu nick va aquí) »-(¯`v´¯)-»
°l||l°   (tu nick va aquí) °l||l°
•°¤*(¯`°(F)( (tu nick va aquí) )(F)°´¯)*¤°•
—¤÷(`[¤* (tu nick va aquí) *¤]´)÷¤—
¸.´)(`·[ (tu nick va aquí) ]·´)(` .¸
·÷±‡± (tu nick va aquí) ±‡±÷
+*¨^¨*+   (tu nick va aquí) +*¨^¨*+ [[[[[[T€ Ðuå §µum]]]]]
<º))))><.·´¯`·.BL£®ïñå.·´¯`·.><((((º>

  ,.-~*´¨¯¨`*·~-.¸-(_måJLïñÐð_)-,.-~*´¨¯¨`*·~-.¸

(¯`•¸·´¯)V£ØñÕ®å(¯`·¸•´¯)

{•------»Åßï¯|¯ø®£«------•}I|[

×÷·.·´¯`·)»kålt®ïñð«(·´¯`·.·÷×

(¯`·._.·[ð®¯|¯ð]·._.·´¯)

(¯`·._)ÐøñJ£Tð(¯`·._)

Oº°‘¨Mï®$𨑰ºO

·´)›B£§Å®¯|¯ð‹(`·

•·.·´¯`·.·•B€$ìðñð•·.·´¯`·.·•
ҳ̸Ҳ̸ҳ ஐ[๑ۣۜ๘۩ஜcقد ت๑ۣۜ๘۩ஜكون صلاVÁ∫ÕÑحية حسابك لدىҳ̸๑ۣۜ๘۩ஜஐҲ̸ҳ
サッカー 日本代表الخليج العراق السعوVÅıÖÑدية الجمهور المنتخبサッカー 日本代表
ҳ̸Ҳ̸ҳ ஐ◄███▓▒░░ҳ̸Ҳ̸ҳ ஐ◄███ vAlOn   gAShi▓▒░░ҳ̸Ҳ̸ҳ ஐ◄███▓▒░░ҳ̸Ҳ̸ҳ ஐ
06.   Qishtu Me Qet Stil Kerkujt Spo Ja Rrasi Pe Shoh Qe Kejt Qikat Jom Ka i Plasi.


Mendo e Kujto Fol e Mos Gabo Fjalen e Fundit Me Thuaj Se Me Do.


O Ty Me Krejt Ta Qet Bre Edhe Me Hyqmet Veq Me Mu Edhe Me Zot Nuk Ta Qet.24.   Pse Pom Thu T'duuu Kur Ti Sme Don Mu .. Po Don Mem Tradhtu .. Po Qka Me Bo Qe Sje Tu Mujt Me Mu Me Lu ...27. Hena Eshte Padronja e Nates Pa Te Nata Do T'ishte Hic Dielli Eshte i Zoti i Qielli Pa T'gjithcka Do Te Ishte e Vdekur Ti Je Ti Dhe Je Jeta Ime


Meno Beso N’vetveten,Mos Filozofo Po Kallxo Veq T’verteten.31. Me Mu Zor Eshte Mu Munu Mu Kuptu Jo Qe Un Jom e Zorshem Po Qashtu Qysh Thu Ti Un S’du.
31. Me Mu Zor Eshte Mu Munu Mu Kuptu Jo Qe Un Jom e Zorshem Po Qashtu Qysh Thu Ti Un S’du.
34.   Pa Dyshim Jom N'fitim N'Ven N'Aren N'2luftim Po Ma Mir Spo Gutna Hiq Sje Sen Ma Shum Se BITCH.
38. Prej Merzije Te Thirri Bitch Skom Qka Te Boj Se Po Me Kall Se Je Goxha Cop Femer Ksaj i Thojn Kqyr Me Sy e Plas Me Zemer...


41.   Kom Me Lujt Lojen Tonde Qashtu Qysh Ti Don Se e Di Qe N'fund Fiton Qaj Qe Duron.


43.   Zot Ti Rujum Prej Mikut Se Un Vet Runa Prej Armikut.44.   Tu Ka Rrit Menja Tu Ka Bo Mal Po Dije Qe Sje Kurgjo Ma Shum Se Zdral.


Jo Qe M'ke Rrzu Po Thjesht Weq Kom Lu Ski Qka Menon e Di Qe M'don.48. N'zemer T'kom Pas Kurr Sta Kom Rras Loqk Tash e Tutje Zemren Kom Me Ta Plas.


55. Po Menon Qe Kom Romanc Jo Loqk Na Kem Pos Distanc.56. E Di Qe Ki Dasht Zemren Me Ma Thy Po At Knaqesi Ste Ke Pa Me Sy.58. Nese Menon Se Un T'du Ty Gabon Shum Se Un e Du Jeten Tem Uweee Po Jeta Jem Koke Ti.60. Per Qata Qe Um Dojn e Dashni Me Shesin Neser Me Dek Masneser Me Keshin.


63. T'ngoj T'respektoj As 1 Sen Sta Ndaloj Veq 1her Veten e Qetesoj Per Qef T'karit N'p*** T'nanes Tqoj.

65. Kur Jeta Te Deshpron Kur Fati Shpinen Ta Kthen Kur Zemra Te Behet Monoton Mos Harro Se Egziston Dikush Qe Te Don.
68. Nese Nuk T'pelqej As Ski Nevoj Me Më Ngu Se Kurgjo Kerkujt Nuk Kom Qef Mi Inponu.82. Un Kom Me Wazhdu Derisa Ti Um Pranon Shprehu Lirisht Zemer Thujum te dua Loqk T'kom.


84. Per ty jetoj . Per ty edhe wdes . Per ty lopen me gjith wiq e shes.


94. Mos Um Shaj n'MSN Se Fytyren Ta Maj N'men Mos Mu Afro 1 Meter Se Banderit i Shtohet 1 Leter..
102. Po Zemer Ski Nevoj Hiq Mu Merzit Ka Me Ardh Koha Kur Ni Fjal Temen Ki Me Prit.102. Po Zemer Ski Nevoj Hiq Mu Merzit Ka Me Ardh Koha Kur Ni Fjal Temen Ki Me Prit.106 NuK JaM Ku Me DiT QfaR NjErI Qe Me ThOjN QfaR MaNgUpI Po Ni SeN e KaM Te SiGurT KejT FaMiLjeN Ta ZhDuKi.109. Krejt Qa Po Du Krejt Qa Po Thom Po Du Me Pa Qa Ti Per Mu Bon Qa Boj Un Per Ty Sun e Pershkruj e Ti Per Mu Se Pin As 1 Got Uj


112. Jom Djal Pa Defekt Me 1 Projekt Indirekt Ta Marr Zemren Me Respekt.113. Pritsha Ti Mu Nal... Pritsha Ti Me Dal... Prit Tash Un Me Te Fal.120. Te Nderova Dhe Te Respektova Vetem Pse Ishe e Ndershme,, Se Dita Se Do Te Mbetesh Shoqe e Botes Se Rrejshme.
124. Ti Je 1 Tatu Qe e Kom Bo Eeh Jom Penduu Ti Je Nje e Kalume Qe Per Mu Tasht Je Harruu132. Ku Karin Ken Ma Heret Kta Kullera Mafiasha e Dillera Qe Deri Dje Ken Fmi Tash u Bonen Hitlera .

133. Ti Munohesh Mem Pengu,Ska Dert Lejohet Me Endrru.

134. Kurr S'tkom Dasht Kurr Sta Kom Rras Me Ty Kom Pshtjell Weq Njonin Me 1 Wen Me Plas.

135. Spo Di Qa Me Bo Kur Pe Shoh Qe S'shkon Mo Jom Hi Si Me 1 Tunell Ku o Weq Terr Sdi Qysh Met Thon Po o Sikur Jeta N'ferr.

136. Shum Kan Qef Mem Puth Shum Kan Qef Mem Dasht Shum Kan Qef Me Kalu Me Mu Po Un Weq Njo e Duu.

137. Me Dor Ne Zemer Jom Ka Thom Se Me Ka Marr Malli Per Dikon

138. Kur Je Me Mu Ti Krejt i Bon Nal Zemer Se Kshtu Nuk Shkon...

139. Gjaku Jem i Flliqt Tash Pot Kallxon Ruju Shoq Prej Saj Se Te Helmon

140. Boll Po Munohen Do Zemren Me Ma Plas . Po Apet Se Apet Ajo e Jema Ka Mu Kon (L) .

141. Ata Qe Nuk M'njohin Menojn Qe Po Luj Loja Se Din Qe Kur e Boj 1 Sen Jom I Gatshem Per Pasoja

141. Gabimi i Par Falet , I Dyti Qortohet , I Treti En P*** Te Nones Qohet

142. N'jet Krejt Si Ti i Kom Provu Kom Gabu Po Kurr Ma Nuk Muna Me Pshtu...

143. Von T'ka Ra N'men...Von e Ki Kuptu...Tash Qe Ti Pom Don Mu Un Jom Tu T'harru

144. Vet Dashte Tash Jeto Me Denim...Rinen e Vjeter Munesh Me Majt Kujtim..!

145. Boll i Meqem Po Don Me Dal Prej Inatit Po Don Mu Kall...

146. Nuk Po Thom Qe Krejt i Kom Po Per Ty Krejt i Boj Nese M'tradhton Ta Fali Po Kurr Nuk Ta Harroj...

147. Sum Kerset Mo Per Jeten Tone Krejt Qka Ndodhi Vetit Ja Bone

148. Pom Dhimesh Met Lon e Po Ta Boj Rrafsh Se Prej Zemres Tem Moti T'kom Qit Jasht

149. Ruju Haver Ruju Te Kom Thon 1her Ik,Ik Se Ti Q* Ropt Krejt Vet,e Se Shti Kerkon N'rrezik

150. Tulifar Veni Tu Hi u Rrita Belagjike Prishtinalike e N'gjak e Rrast Problematike...

151. Sdi a e Ke Wrejt Qe Qdo Kufi e Ke Kalu Po un Wet Pasna Faj Qe Kaq Shum T'pasna Duru

152. Ksi Si Un Ska Shum Kerkun Nese Ka Dikun e Kom   Qit N'kit Bot Un

153. Me Krejt Dot Lufoj.Luft Me Krejt Do Te Shpall Se Me Don Dhe Te Du Askush Smundet Me Na Nda

154. Sjom Sikur Ato Qe Vetem Endrrojn Qe Kan Frik Nga Hija e Vet Eh Se Din Qfar Dojn

155. Ki Menu Qi T'kom Dashuru Po Per Kit Sen Ki Mujt Veq Me Endrru

156. Munohna Nuk Gzohna...Po Zorr e Kom Pa Ty... Krejt Llom Po Bona Kur Spo Te Sho Me Sy    

157. Po Du Sonte Met Gjet...Po Du Sonte Met Pa...Harro Qka Te Thash Po Te Pres Ku Te Lash...

158. Spo Nalna Po Flas...Pot Pengoj Plas

159. Kur T'thom Shuj Ti As 1 Fjal Mos e Thuj Se Une Edhe Pse T'du Muj Shum Shpejt Met Harru

160. Te Duket Esht e Leht Vetmia Herdokudo Do Te Bin   N'men Fjalit e Mija

161. Folum Qka Dush Se Mu Sum Prek Se Te Une Emocionet Moti Kan Vdek..

162. Skom Lind Per Me Vujt Jom Msu Me Lujt Kush Osht Viktim Duhet Me u Rujt

163. T'hi N'zemer Boj Qka Du Dal Kur Du Edhe Ta Boj Fuck You

164. Jasht Jom Femer Mbrenda Jom Dreq Mos Me Prek Me Dor Se Djegesh Let

165. Un Jom Qajo e Qimja e Nanes Qe e Luj Horen N'maje T'gjilpanes i Grahi Kerit N'gishta T'kames Per Inati T'njanit

166. Mos Mendo Me Mu Me Lujt Se e Bon Veten Me Vujt

167. Osht Fakt Qe Kom Ndryshu Po Rrethanat Um Kan Detyru

168. Jom Msu Me T’pas Ngat Qdo Dit e Qdo Nat,Po Kom Qef Me Flejt Me Nejt Me Ty Shum Gjat

169. Besoj Ngoj Shoqet Se Ma Mir e Ki,Un T’kallxoj Se Veq 1 Her N’zemer Ki Me Hi

170. Shum Mir Po M’kujtohesh e Di Sa e Mir Me Dasht Ti Bohesh,S'kom Qef Me Ta Bo Llokum T’du Shum Se e Di Qe Tranohesh

171. Kryesorja Qka Kom Dasht Mu ka realizu e Tash Munesh Veq Mem Harru

172. S’kish Met Sen N’ty Mu Ki Dok Si Vorr Ja Je Kon Edhe Ma Heret e Un Jom Kon Qorr

173. Krejt i Blen Me Pare Po Dashnin Sun e Blen Pa Marr Parasysh a T'vyn Hajde Te Un e Gjen

174. Po i Shoh Njerzt Qe Shpinen Ma Paskan Kthy ... I Shoh Njerzt Per Rreth Me Plot Inat N'Sy

175. Syn Mos u Mundo Mu Callaku Qe Mem Shti Me Xhelozu..Se Shyqyr Zotit Moshen e Kam Ndrru e Shum Si Ti i Kam Kalu.

176.Në ore te mesimiit veq per ty mendoj dhe i lutem zotit qe kurr mos tet harroj

177.jam qik me taktik ta boj bllok edhe pik

178.   5 shkronja te arta qe jan te zjarrta formojn nje emer qe e kam ne zemer . View High Resolution
Order Prints & Gifts
Create Your Own Site
1.Rrini Larg Meje Mos Mu Ofroni Mos ME Ngacmoni.Kuptoni Emrin time HArroni Se Thjesht Nuk Po Me Interesoni???

2.Té Véshtira jan Ditét kur Syri Loton Kur Zemra nuk e Genjen até qe e Don

3.60 sekonda ne minut mendoj per ty/ 60 minuta ne orë jam me   ty/\ 7 dit ne jav merzitem per ty/\ 365 ditë ne vitë te dua vetem ty

4.Jam un lot ne pikllimin tend jam un ndjenjat qe ti qmend
do ta dua dikend dikur por kurr askend sikur dikend dikur

5.Me fal qe te lendova thjesht itshte nje gabim por qe te deshta dhe te dua nuk esht faji im...

6.Vetem ty te dua vetem ty te dashuroj nese esht nevoja un vdes qe ti te jetosh

7.Ti me the harrom por un kesh aq i harruar sa qe harrova tet harroj...

8.Rri i qet me thot hena mos u mundo rri i qet me thojn edhe yjet se ajo te do...

9.Shqipetar me fali zoti   jam krenar   keshtu na tha i pari ne lindim   jetoim e vdesim shqipetar ketu ska vend per tradhetar

10.Ti JE Une Jam Aj Qe Te bOon ReHat JaM Aj Qe tY ZeMeR Te LoDh ne ShtRat

11.Mos e duaj gjithkend mos e tradhto veten por duje at qe te don ter jeten oks..........

12.Mos u mundo kot mos ja shkatrro jeten vetse por me duaj mua se un ta fala jeten....

13.NESE NUK TA SHPREHA SA SHUM TE DASHUROJ FAJIN E KA NATYRA SE ZEMRES NUK I DHA GOJ.

14.Sikur pemet te mos ishin do te prisja gishtin tim dhe me gjakun qe rrjedh do ta shkruaj emirn....

15.Ne Syt e tu heshtja kozmike ne buzete e tua buzqeshja atomike nga goja jote as po as jo ku DREQI ta di a me do a jo? says:

16.Sikur qelli te ish leter dhe deti te ishte boj nuk do te shkruja

17.Asgje tjeter vewq se ty te zemer te dashuroj
me lejo te jetoj ne zemren tende,te ndihem gjdo nat ashtu siq ndihem,ne lejo te vdes ne duart e tua duket te then se vetem ty te dua

18.Me fal qe te desha me fal qe te dua

Gjithmone ke per te mbetur dicka me vlere per mua
hape zemren dhe vajo hape dritaren dhe shiqo hape ltren dhe lexo te dua shpirt mos harro

-O zot me beso dy zemera i bashko dy lule mos i thaj dy te dashur mos i ndaj

......***Dashurija eshte varr ,dashurija eshte zjarr dashurija e pare zemren ta kall...

TE UROJ JET TE LUMTUR TE UROJ FAT,POR ME TJETRIN ISHALLA KURR NUK BAHESH RAHAT

  Sa Buker qesh Sa buker Shiqon te dua per bes, sa qe nuk beson qka met shkru e qka met then Kur zemra ime veq ty te don

Sa Shum KE Mendu E nuk Te Kan Ralizu Deshirat E Kqija Tu Kna Vertetu

Pse Mendon Si Nuk Te Dua Ende Zemera Nuk Te Ka Harruar

MOS E FSHI ZJARRIN SI TIMI DUKET,MOS HEC PA MU SE TE HUMBIN RRUGEN

ZOR ME MU E,ZOR PA PU NUK KOM MET DAL QYSH E KI MENDU!!!

kur te jesh e mir zemren ta dhuroj po nese je e keq? zemren ta shkatrroj

DaShUrIjA ëShTë UNIVERZITET qE sHuM mSoJn e PaK DIPLOMOJN
heeheh?

55% Me pelqen 66% Kisha dal me Ty 77% Isha Bashku Me Ty 88% Isha Feju Me Ty 99% isha martu me ty 100% Ec bre Baju Kush ta rras ty

sa mier qe shkove kurr mos u kthevsh syt mos ti pafsha qafen e thevsh Ket Nick Ta Kam Kushtu vetem me te tregu sa shum te du

DO TE MBAJ NE MENDJE KURR NUK TE LESHOJ QE TE KAM PASUR TE DASHUR KURR NUK DO TE HARROJ

***.................. e bUkUr aSHt jEtA?*** ne mOsHeN
>>*****RiNorE E SidOmOS AtEHeR. nE ShOllEn FiLLOrE ***..........

ti me the harrom por un kesh aq i harruar sa qe harrova tet harroj

Nuk e dua   jeten nuk e dua as vetet veten nese ti nuk je ketu pran meje te thrras ne boten tjeter gjdo dit ty te shkruaj leter!!

Nganjeher Dua Të Te Harroj Por Kujtimet Sme Lejojn Duhet Ta Dish

Pse Dua Te,Te Harroj Sepse Kujtimet Te Ti Nuk Egzistojn

te duash dikend e afer saj mos te jesh,esht si te jesh i denuar e faj mos te kesh!!!

large kem qilluar shum,shum kilometra po une shpresoj se zemrat tona sjan as me milimetra

S'do T'kem nuse :'(   K'ur te V'jen V'akti te Kalon A'fati,,,,

SHarmi ste mungon simpati me je une te njof ti sme njeh   mos u kthe me kurr   largohu nga une sjom per "AVANTUR"

Thon Se Dashuria E   Par Nuk Harrohet   Por Mua As Qe Me Kujtohet

Njisia Kriminalistike ,,,,, Hetimet Vazhdojn ,,,,, Në Kerkimin E Dashuris Se Humbur !!!

Mos e lejo veten në moshen rinore   një budallic e rrugës te quaj dashnor...

Tuli Far Lavire Sot Don me ta Shkatrru Jeten,se nuk ka Jet Per Veti e Ty T'ban me Vra Veten

-prishtina vend turistik ferizaji vend simpatik gjilani vend i rinis DRENICA vend i dashuris

ajo qe ta thotë fjalen ne sy është shoqe dhe mike per ty ;)

      ][\][ (())   ][_ ][ ][\/][ ][ *][

[¯_¯_]   [¯_¯_]   [¯_¯_] [¯_¯_]   [¯_¯_]

Thikat i Duroj, Plumbat i Pranoj por Ndarjen   me Ty Kurr se Paramnendoj(k)

kur buzet e tua bashkohen me te mijat ather e kupton qka esht dashurija

......***Te dua shpirt te dua zemer   jo per tjeter sen po qi te kom femen**

lotet me rrjedhin zemra me coptohet a enderroj te kaluaren qe tani me kujtohet

Un tasier e ti disket dashurija jon
>>"WINDOWS"98

Nese dashurija te dukete urrejtje ruaje per vet nese dashurie te duket plumb ruaje per fund

Je aq idijote   sa qe   kur luan rolin e budallices dukesh
normale.

Dielli ka rreze - Deti ka dallge Dua te te puth Por ti je shum large!!!

Te dua, te dua, per ty e jap jeten, te behesh tradhetar/e mo e lejo veten, Besa eshte bese, fjala eshte fjale, nese me tradheton Zoti nuk ta fale

Nqs do te jetosh 100 vjet dua te jetoj nje dite me pak....keshtu
nuk do te jetoj kurre pa ty!
Nuk ka lule pa arome
Nuk ka njeri qe s'dashuron
Nuk ka suprize pa lumturi
Nuk ka jete pa dashuri

Ne takimin e pare digjem si zjarr
Ne takimin e dyte te dua si syte

Dashuria eshte nje ndjenje qe lind vertikalisht dhe perfundon   horizontalisht.

Ne mengjes nuk ha se mendoj per ty, ne dreke nuk ha se mendoj per ty , ne darke nuk ha se mendoj per ty . Naten nuk me ze gjumi sepse jam pa ngrënë

Ne takimin e trete te dua per jete
Ne takimin e katert nje puthje me hater.

Mos me pyet si jetoi
kur dit e nat ne ty mendoi
kur e din se jam e vetmuar
kur e din qe jam e lenduar.
mos me pyet pse kam lot ne sy
kur e din qe jan per ty

Mendo e Kupt Fol E Mos Gabo Njeher Logjiko Pasta Dashuro
ku me ike dashuri tash mua me le ne vetmi nje pik te zez ti mu ma ki lan tash po ndihem si pa nan o e qimja nanes

Dashurija kur lind nuk bon llogari,sepse ndryshe nuk mund të ishte dashuri!!!

Une ty te dua   edhe te
kuptoj, por me'm ba nervoz ne RR'S   te qoj

1,2,3 Nisja Zemer Kce 4,5,6 Mu Ki Mem Dasht 7,8,9 Gjithmon Me Mu
>>Ki Me Kon 10,11,12 a e Din Qka Leje Ma Mir Kejt.

>>02.   Qa tu mshilen syt,per mu po ëndrron // Mos u kap per aRtën se
>>Jetën Ta Shkatrron.

>>03.   Boj Qka Du Di Qka Boj Kur Du Vij e Kur Du Shkoj Kon Du Vet Ne
>>Rrs e Qoj Pa Prit Pa Kujtu e Rahatoj.

>>04.   Kush Ma Ka Inati N'rrot Sames Se Sen S'jeni Ka M'boni Veq
>>Veten Pe Shkatrroni.

>>05.   Syri Im Po Loton,Zashto Ti Mene Nuk Po M'don,Mollimte Kthehu
>>Perseri,Se Ne Mozhe Un Pa Ty.   >>06.   Qishtu Me Qet Stil Kerkujt Spo Ja Rrasi Pe Shoh Qe Kejt Qikat
>>Jom Ka i Plasi.

>>07.   Jeto Jeto Dashurin Hulumto Mos Ja Rras Kerkujna Bonja Rrafsh
>>Gjithkujna.

>>08.   Tash Ti Fol Pa Nal Veq Dije Qe Jeten Ty Ta Pata Fal.

>>09.   Mendo e Kujto Fol e Mos Gabo Fjalen e Fundit Me Thuaj Se Me
>>Do.

>>10.   A e Din Pse T'thom Shpesh " PO " Se Rrafshi Qishtu e Ka ..
>>Tqoj Mpuqa Knej Anej Anash Me Tjer Boj Sefa ..

>>11.   Tash Kom Ndryshu Kom Me Bo Qa Du Kerkon Per Sen Skom Me Ngu
>>Qysh Kom Qef Kom Me JETU.

>>12. O Ty Me Krejt Ta Qet Bre Edhe Me Hyqmet Veq Me Mu Edhe Me Zot
>>Nuk Ta Qet.

>>13.   Nese Me Ke Tradhtu Ndaju Me Mu Po Nese Ki Fjal Me Thuj Te
>>Du...

>>14.   Si Xheloze Ti M'shikon Qka Boj Un Ti M'kopjon Por Kot e Ki Se
>>Ai Mu M'DONNN...

>>15.   Me Ni Sen Du Me Nderhy Se Gjithmon Um Ka Pengu,Haver Jeto
>>Jeten Tande Ski Nevoj Me u Marr Me Mu.

>>16.   E Mir e Keq Qajo Qe Jom Po Per Kerkon So Ka M'interereson.

>>17.
>>18.   Ma Von Te   aRta   Ki Mu Kthy e At'her Luj K*** Une Me Ty.

>>19.   Dujem Qishtu Qysh Jom Bash Qitu Ku Jom.

>>20.   E Tash Tung Te Gjithve Se e Di Qe Jeni Knaq Pa Mas Se Jena
>>Lodh Shum e Duhet Gjum Me Ja Rras.

>>22.   Jo Jo Nuk Tdu Ncuk .. Smke Hy nZemer O Trullan Zemra Sem Liget
>>Kur Mprek Me Pamuk ..

>>23.   Tlutna Lem T'Qet .. Nuk Du Mem Hy n'Zemer Du Me Jetu Vet Qit
>>Jet ..

>>24.   Pse Pom Thu T'duuu Kur Ti Sme Don Mu .. Po Don Mem Tradhtu ..
>>Po Qka Me Bo Qe Sje Tu Mujt Me Mu Me Lu ...

>>25.   1 Je Per Mu Gjithmo Je Kon Ki Me Kon Si Qitash Si Ma Von.
>>
>>26. Mos Kalo Me 100 Mos Kalo Me 10 Po Kalo Me Nje Qe Esht i Vertet
>>!

>>27. Hena Eshte Padronja e Nates Pa Te Nata Do T'ishte Hic Dielli
>>Eshte i Zoti i Qielli Pa T'gjithcka Do Te Ishte e Vdekur Ti Je Ti
>>Dhe Je Jeta Ime!

>>28. Kur Jam Me Ty Eshte Njesoj Sikur Te Perjetoj Nje Enderr Te
>>Bukur Por Ne Kete Enderr Eshte Edhe Frika Frika Se mos Do Te
>>Zgjohem Shpejt Dhe Gjithcka Do Te Mbaroj >>29. Meno Beso N’vetveten,Mos Filozofo Po Kallxo Veq T’verteten.

>>30.   Harroje e Analizoje Veten,Zbuloje e Msoje Kush e Thot Renen e
>>Kush Ta Thot T’verteten.

>>31. Me Mu Zor Eshte Mu Munu Mu Kuptu Jo Qe Un Jom e Zorshem Po
>>Qashtu Qysh Thu Ti Un S’du.

>>32. Di Mu Kon e Mir Di Mu Kon e Keqe Jom Melaqe Po Bohna Edhe
>>Dreqe.

>>33. Noshta T'bjen N'men Lyp Me Flejt N'krah Tem Ma Sill e Ma Bon
>>T'du Qashtu Qysh Un Ty Dikur Jom Munu Po Tash Ka Perfundu.

>>34.   Pa Dyshim Jom N'fitim N'Ven N'Aren N'2luftim Po Ma Mir Spo
>>Gutna Hiq Sje Sen Ma Shum Se BITCH.

>>35. Dikush Po Thot Qe Um Ka Pas Frajer Po Um Doket i Kom Met Pik Ne
>>Zemer.

>>36. S'ka Jo S'ka Nashta S'ka Sdi Mos Meno 2 Her Po Hajde Se Ma
>>T'mir Ski.

>>37. Dikur Senet Jon Kon T'njejta Po Tash Kan Ndryshu Svlen Ma Ti
>>Per Mu Kshtu Qe N'rrote Sames Munesh Me Shku.

>>38. Prej Merzije Te Thirri Bitch Skom Qka Te Boj Se Po Me Kall Se
>>Je Goxha Cop Femer Ksaj i Thojn Kqyr Me Sy e Plas Me Zemer...

>>39.   Ti Je Nr.1 e Ska Tjeter Le Qe Te Du Ktu Po Edhe Ne Boten
>>Tjeter

>>40.   Shum Zorr Po Ma Let Pa Ty Po M'jetohet Tash Jom Vet Po Qysh
>>Thom Un Bohet.

>>41.   Kom Me Lujt Lojen Tonde Qashtu Qysh Ti Don Se e Di Qe N'fund
>>Fiton Qaj Qe Duron.

>>42.   Nashta Pot T'dokna Nifar Aroganti Po Gjeth Kom Qef Me Kesh i
>>Mramti.

>>43.   Zot Ti Rujum Prej Mikut Se Un Vet Runa Prej Armikut.

>>44.   Tu Ka Rrit Menja Tu Ka Bo Mal Po Dije Qe Sje Kurgjo Ma Shum Se
>>Zdral.

>>45. Jo Qe M'ke Rrzu Po Thjesht Weq Kom Lu Ski Qka Menon e Di Qe
>>M'don.

>>46. A Je Qu N'kam T'majt a Je Qu Pesh Per Veti e Ki Mu Ski Qa Ma
>>Tesh.

>>47. Un Edhe Me Ec Jom E Para E Ti Edhe Me Nga Sun Um Del Perpara.

>>48. N'zemer T'kom Pas Kurr Sta Kom Rras Loqk Tash e Tutje Zemren
>>Kom Me Ta Plas.

>>49. T'pres Deri Me T'parin Ndaq Edhe Ma Shum Veq Dije Qe i Vetmi Qe
>>Ka Me T'pas Jom Un.

>>50. Loqk T'du Edhe Gjith Ko Met Dasht Venin Ton Te Une Kerkush
>>Smunet Me Nxan.

>>51. Me Tradhtu Tradhton Bash Aj Qe Te Don Bash Aj Qe Nuk Ta Merr
>>Menja Ty Te Kundershton.

>>52. Sot Silles Pshtillesh Puna Vjen Veq Me INTERES Un Qitu Po Rri
>>Po Veq ..? 1 Njeri Tmir Pe Pres..!

>>53. Sot Sillesh Pshtillesh Vjen Per Interes Un Qitu Po Rri Po
>>Ves...? Ni Njeri T'mir Po e Pres.

>>54. Kesh e Vogel e u Rita...Shum Me Djem u Halita...S'thom T'du As
>>Ste Du...Nrrot Somes Munesh Me Shku.

>>55. Po Menon Qe Kom Romanc Jo Loqk Na Kem Pos Distanc.

>>56. E Di Qe Ki Dasht Zemren Me Ma Thy Po At Knaqesi Ste Ke Pa Me
>>Sy.

>>57. Ndodhi Qka Ndodhi Un Njo Pe Llovi Se Di Qka Po Ndodh Me Mu Aj
>>Zemren Tem e Ka Fitu.

>>58. Nese Menon Se Un T'du Ty Gabon Shum Se Un e Du Jeten Tem Uweee
>>Po Jeta Jem Koke Ti.

>>59. Ndrrimi i Jetes Shpesh o Pshtim Prej Seneve Ma T'kqija Si Per
>>Gjin T'ftoft Qe S'din Qa Osht Dashnia.

>>60. Per Qata Qe Um Dojn e Dashni Me Shesin Neser Me Dek Masneser Me
>>Keshin.

>>61. Qa Ish Kon Fore Ni Fore Me Kan Fore Per Fore Ni Fore.

>>62. Kur Po T'flas Me Fjalt T'buta Mos Meno Qe Po Tu Tutna.

>>63. T'ngoj T'respektoj As 1 Sen Sta Ndaloj Veq 1her Veten e Qetesoj
>>Per Qef T'karit N'p9 T'nanes Tqoj.

>>64. Kurgjo Sish Me Pas Fam e Me Pas Emer Kryesorja Ish De Desht
>>Njerin Me Zemer...

>>65. Kur Jeta Te Deshpron Kur Fati Shpinen Ta Kthen Kur Zemra Te
>>Behet Monoton Mos Harro Se Egziston Dikush Qe Te Don.

>>66. (L) Per Mu Bon Qa Te Duash , As Qe   Muj Me Te Nal , Por Veq Kur
>>Te Gabojsh Mos Um Thuj Me Te FAL ;).

>>67. Mos Mendo Qe Me Lendon Ani Qka Edhe Pse Ti Shkon Mos Mendo Se
>>Me Mundon Se Jeta Edhe Pa Ty Vazhdon:p.

>>68. Nese Nuk T'pelqej As Ski Nevoj Me Më Ngu Se Kurgjo Kerkujt Nuk
>>Kom Qef Mi Inponu.

>>69. Jetoje Jeten Sa Ski Kriz Se Veq Jeta Sosht Repriz ;).

>>70. Shkurt e Shqip Te Du..! Po Spo Muj Me Te Kallxu...Qata Qe e Kom
>>N'zemer Spo Di Qysh Me Ta Spjegu.

>>71. Boll Je Munu Me M'plas   Kishe S'po Ma Rras...Por Dije Qit
>>T'keqen Qe e Ki Perbuz Kurr Mo S'ki Me Pas ;).

>>72. Ki Mem Urdhnu Met Dashuru,Amo Ki Me   Pa Qe S'kom Me Tu Afru ;).

>>73. Mos Mu Bo Kishe Qa Po Di Se Sen Sje Ka Qet Ndrit Mu Kon Ti i
>>Vetmi Mashkull Nbot Qateher Mas Teje Kisha Bertit.

>>74. Nashta Per Ty Sjom Kon Sen Po Ti Per Mu Je Kon Jeta Jem.

>>75. Ki Mem Dasht Qysh T'kom Dasht Un Ty Ki Mem Lut Qysh T'kom Lut
>>Un Ty Po Ateher Do Te Jet Shum Von Per Ty.

>>76. Krejt i Kom Bo Per Ty e Ti Je Qu e Um Ke Rrejt Ne Sy Tash Ket
>>Loj e Kom Msu Veq Munesh Mem Harru.

>>77. Ndëgjoni Radio Gurana në www.Gurana-TEAM.com - DJ. And|.

>>78. Mu Kon Njeri i Beses Osht Shum Shtir Hawer Me Maj Shoqnin  
>>Krah Mos Me Lon Me Ra En Lloq.

>>79. Nese Don Me Lujt Dije Kjo Nuk Esht Loj Po Nese Mendon Qe Esht
>>Loj Para Se Me Ja Nis Ti Un Veq Fitoj.

>>80. E Kom Nje Deshir Oh Sa e Thjesht .Me Ti Puth Buzet Tjeter
>>Skisha Desht.

>>81. Nese Nuk Ta Nin Per Tjeter Kon .Dije Qit Sen Qe Fatbardhi Shum
>>T'don.

>>82. Un Kom Me Wazhdu Derisa Ti Um Pranon Shprehu Lirisht Zemer
>>Thujum C a l Loqk T'kom.

>>83. Nese Per Mua Menjda Ste Hiqet Nese Per Mua Zemra Zllak Te
>>Digjet At'her Eja Edhe Me Thuaj *******A
Wetem Ti Egziston Per Mua.

>>84. Per ty jetoj . Per ty edhe wdes . Per ty lopen me gjith wiq e
>>shes.

>>85. Jom fjal e dhene Besa , amaneti . Jom pa zemren time se tek ti
>>me mbeti. >>86. Noshta Per Ty Sjom Kon Sen...   Po Ti Per Mu Je Kon Jeta Jem.

>>87. Bo Qa Bon Wetes Keq Mos i Bon Qe Sbeson Hajde Kqyrum Un Qysh
>>Jom.

>>88. Fjalt Qi Mi Ke Thon Kan Met Kushtu Me   Jet... N'ket Bot Ki Mem
>>Lyp Kurr Mo Ski Mem Gjett.

>>89. Tasht Sa Dush Koken Tunde Se Betejen Ti e Humbe.

>>90. Se Nuk Ish Qaq Let Kur Dikujt Jeten   Ja Kushton Qaj Dikushi Ta
>>Kthen Shpinen Se Dashnija Si Mjafton..

>>91. Fol Me Veteveten Harroje Jeten Se Ne Ket Bot Se Gjon Te
>>Verteten.

>>92. N'Qdo Aspekt Ma i Miri Jom Kta Ta Garanton Fakti Qe Ti M'don
>>...

>>93. Kur t'thom un shujj ti as 1 fjal mos   e thujj se une edhe pse
>>Tdu muj shum shpejt met harru.

>>94. Mos Um Shaj n'MSN Se Fytyren Ta Maj N'men Mos Mu Afro 1 Meter
>>Se Banderit i Shtohet 1 Leter..

>>95. Veve Um Shtin N'tripa T'nostarxhis Kujtime T'rinis Ditet e Para
>>Te Dashurise.

>>96. Qka Un Thom Ti e Menon e Mas Do Kohe e Kupton ... Vlerat e Mija
>>Sun i Vlerson Fjalt e Mia Gjakun Ntru Sti Perqon..

>>97. Shum Po Munohesh Po N'fakt Veq Je Ka Mashtrohesh.

>>98. Kujt Ti Them Zemer Qatah Qe Se Du Jo Bre Se Veq 1 Osht Per Mu.

>>99. Shum Pom Xhelozon Ti Qysh Dush Menon Aju Mu Osht Kam M'DON.

>>100. Rum Zot Prej T'mive Se Prej T'hujve Runa Vet Prej Qatynev Qe
>>Ta Ngulin Bash Ka Ti Se Pret.

>>101. Edhe Nese Para Meje Bjen N'dy Guj Un T'boj Te Lumtur Po Me
>>T'dasht Nuk Muj...

>>102. Po Zemer Ski Nevoj Hiq Mu Merzit Ka Me Ardh Koha Kur Ni Fjal
>>Temen Ki Me Prit.

>>103. Po Mwjen Keq Qi Nuk Tdu Po Kurr Ti Per Mu Ski Egzistu Kshtu Qe
>>Nrrs Munesh Me Shku.

>>104. Un T'kurtalisi Jeten Ta Bitisi Gjaku i Nxet Kur M'vlon Kur
>>T'vraj Si Bi Pishmon Jom Nipi i Babgjyshit Qi e Ka Vra Ni Bataljon.

>>105. I Pervlum N'zemer Kjo Dor Veq Po Shkrun Fjalt e Mija As Topi
>>Si Lun.

>>106 NuK JaM Ku Me DiT QfaR NjErI Qe Me ThOjN QfaR MaNgUpI Po Ni SeN
>>e KaM Te SiGurT KejT FaMiLjeN Ta ZhDuKi.

>>107. Ta Besoj 1 Sen Qe Shum Osht Ka Te Dhem Spo Munesh Mu Pajtu Me
>>Faktin Qe Mo Sje Ne Zemren Tem.

>>108. Kur Deshiron Diqka Gjen Menyren Kur Nuk Deshiron Gjen Arsyen.

>>109. Krejt Qa Po Du Krejt Qa Po Thom Po Du Me Pa Qa Ti Per Mu Bon
>>Qa Boj Un Per Ty Sun e Pershkruj e Ti Per Mu Se Pin As 1 Got Uj.
>>110. Munohesh Kujtimin Me Rujt Munohesh Mos Me Wujt Po Mem Hek Pi
>>Zemres Kurr Ski Me Mujt.

>>111. Kojshikja Jem Ka Po Sillet Po Ma Bon Narkoman e Djali i Wet Ka
>>Tsillet Bonbona Han.

>>112. Jom Djal Pa Defekt Me 1 Projekt Indirekt Ta Marr Zemren Me
>>Respekt.

>>113. Pritsha Ti Mu Nal... Pritsha Ti Me Dal... Prit Tash Un Me Te
>>Fal.

>>114. Pse Zemer Po Lodhesh Pse Veten Pe Munon Kur Pe She Qe Hiq So
>>Ka Te Shkon.

>>115. N'zemer Kom Haver Qe Me To Gjith Boj Sherr T'miren e T'keqen e
>>Ndajm Perher.

>>116. Le Te Ndodh Qfar Te Ndodh Un Jom Me Ty Gjith Bota Je Per Mu
>>Jemi Wetem Ne Te Dy.

>>117. E Di Qi Ulesh , Kur Pshurresh , E Shet Trimnin Weq Qashtu
>>Ngulesh.

>>118. Un Tdu Edhe T'kuptoj Po Mem Bo Nervoz Kerkon Se Lejoj.

>>119. Jom Ka Prowoj Me Nejt Rahat Mos Mu Nguc Me Kerkon Po Nafaka
>>Jem Hiq Nuk Po Ma Don.

>>120. Te Nderova Dhe Te Respektova Vetem Pse Ishe e Ndershme,, Se
>>Dita Se Do Te Mbetesh Shoqe e Botes Se Rrejshme.

>>121. Te Deshta Pa Asnje Kufi,,, Jo Pse e Kishe Ate Bukuri,, Por Pse
>>Kishe Shpirt e Zemer,, Sikur Ti Nuk Pash Une Femer,.

>>122. Ste Harrova Une Akoma Edhe Pse Kurr Nuk Do Te Harroj e Di Se
>>Nje Dite Edhe Une Do Te Vdes Por Deri Ne Vdekje Te Rrespektoj..

>>123. Nuk e Di Tash Se Ku Gjendesh,, Shoqja Ime e Perjetshme ,, Ne
>>Zemren Time Do Te Mbetesh e Paharruar Dhe e Pavdekshme.

>>124. Ti Je 1 Tatu Qe e Kom Bo Eeh Jom Penduu Ti Je Nje e Kalume Qe
>>Per Mu Tasht Je Harruu.

>>125. Munohesh Mem Shkatru Jeten Ferr Don Me Ma Bo Amo Si Un
>>Kushtrimi Nana S'qet Mo.

>>126. Te Deshiroj Shum Fat.Jet Te Lumtur e Te Gjat.Kurr Mos u
>>Kthefsh Qafen e Thefsh Ket Deshir e Kam Per Ty...Ti e Din Kush Je
>>;).

>>127. Te Deshta Shum Po Ma Nuk Te Dua Qajo Ma e Keqja Qe Ti Po Me
>>Don Mua.

>>128. Ma Mire Ishte Jeta Sikur T`mos Ishte Vdekja.Ma e Mire Ishte
>>Dashnia Sikur T`Mos Ish Tradhtia.

>>129. Me Mesove Si Te Dua.Me Mesove Si Te Dashuroj.Por Kurr Nuk Me
>>Mesove Se Kur Te Humb Si Te Te Harroj

Te Dy Do Te Shkojm Ne Ferr Ti Se e Vrave Nje Zemer Te Pafaj
Dhe Un Pse Dashurova Vrasesin e Saj.


Ku Karin Ken Ma Heret Kta Kullera Mafiasha e Dillera Qe Deri
Dje Ken Fmi Tash u Bonen Hitlera .

Ti Munohesh Mem Pengu,Ska Dert Lejohet Me Endrru.

Kurr S'tkom Dasht Kurr Sta Kom Rras Me Ty Kom Pshtjell Weq
Njonen Me 1 Wen Me Plas.

Spo Di Qa Me Bo Kur Pe Shoh Qe S'shkon Mo Jom Hi Si Me 1
Tunell Ku o Weq Terr Sdi Qysh Met Thon Po o Sikur Jeta N'ferr.

Shum Kan Qef Mem Puth Shum Kan Qef Mem Dasht Shum Kan Qef Me
Kalu Me Mu Po Un Weq Njo e Duu.

Me Dor Ne Zemer Jom Ka Thom Se Me Ka Marr Malli Per Dikon

Kur Je Me Mu Ti Krejt i Bon Nal Zemer Se Kshtu Nuk Shkon...

Gjaku Jem i Flliqt Tash Pot Kallxon Ruju Shoq Prej Saj Se Te
Helmon

Boll Po Munohen Do Zemren Me Ma Plas . Po Apet Se Apet Ajo e
Jema Ka Mu Kon (L) .

Ata Qe Nuk M'njohin Menojn Qe Po Luj Loja Se Din Qe Kur e Boj
1 Sen Jom I Gatshem Per Pasoja

N'jet Krejt Si Ti i Kom Provu Kom Gabu Po Kurr Ma Nuk Muna Me
Pshtu...

Von T'ka Ra N'men...Von e Ki Kuptu...Tash Qe Ti Pom Don Mu Un
Jom Tu T'harru

Vet Dashte Tash Jeto Me Denim...Arten e Vjeter Munesh Me Majt

Boll i Meqem Po Don Me Dal Prej Inatit Po Don Mu Kall...

Nuk Po Thom Qe Krejt i Kom Po Per Ty Krejt i Boj Nese
M'tradhton Ta Fali Po Kurr Nuk Ta Harroj...

Sum Kerset Mo Per Jeten Tone Krejt Qka Ndodhi Vetit Ja Bone

Pom Dhimesh Met Lon e Po Ta Boj Rrafsh Se Prej Zemres Tem Moti
T'kom Qit Jasht

Ruju Haver Ruju Te Kom Thon 1her Ik,Ik Se Ti Q* Ropt Krejt
Vet,e Se Shti Kerkon N'rrezik
Tulifar Veni Tu Hi u Rrita Belagjike Prishtinalike e N'gjak e
Rrast Problematike...

Sdi a e Ke Wrejt Qe Qdo Kufi e Ke Kalu Po un Wet Pasna Faj Qe
Kaq Shum T'pasna Duru

Ksi Si Un Ska Shum Kerkun Nese Ka Dikun e Kom   Qit N'kit Bot
Un

Me Krejt Dot Lufoj.Luft Me Krejt Do Te Shpall Se Me Don Dhe Te
Du Askush Smundet Me Na Nda

Sjom Sikur Ato Qe Vetem Endrrojn Qe Kan Frik Nga Hija e Vet Eh
Se Din Qfar Dojn

Ki Menu Qi T'kom Dashuru Po Per Kit Sen Ki Mujt Veq Me Endrru

Munohna Nuk Gzohna...Po Zorr e Kom Pa Ty... Krejt Llom Po Bona
Kur Spo Te Sho Me Sy

Po Du Sonte Met Gjet...Po Du Sonte Met Pa...Harro Qka Te Thash
Po Te Pres Ku Te Lash...

Spo Nalna Po Flas...Pot Pengoj Plas

Kur T'thom Shuj Ti As 1 Fjal Mos e Thuj Se Une Edhe Pse T'du
>>Muj Shum Shpejt Met Harru

Te Duket Esht e Leht Vetmia Herdokudo Do Te Bin   N'men Fjalit
e Mija

Folum Qka Dush Se Mu Sum Prek Se Te Une Emocionet Moti Kan
Vdek..

Skom Lind Per Me Vujt Jom Msu Me Lujt Kush Osht Viktim Duhet
Me u Rujt

T'hi N'zemer Boj Qka Du Dal Kur Du Edhe Ta Boj Fuck You

Jasht Jom Femer Mbrenda Jom Dreq Mos Me Prek Me Dor Se Djegesh
Let

Un Jom Qajo e Qimja e Nanes Qe e Luj Horen N'maje T'gjilpanes
i Grahi Kerit N'gishta T'kames Per Inati T'njanit

Mos Mendo Me Mu Me Lujt Se e Bon Veten Me Vujt

Osht Fakt Qe Kom Ndryshu Po Rrethanat Um Kan Detyru

Jom Msu Me T’pas Ngat Qdo Dit e Qdo Nat,Po Kom Qef Me Flejt Me
Nejt Me Ty Shum Gjat

Besoj Ngoj Shoqet Se Ma Mir e Ki,Un T’kallxoj Se Veq 1 Her
N’zemer Ki Me Hi

Shum Mir Po M’kujtohesh e Di Sa e Mir Me Dasht Ti Bohesh,S'kom
Qef Me Ta Bo Llokum T’du Shum Se e Di Qe Tranohesh

Kryesorja Qka Kom Dasht Mu ka realizu e Tash Munesh Veq Mem
Harru

S’kish Met Sen N’ty Mu Ki Dok Si Vorr Ja Je Kon Edhe Ma Heret
e Un Jom Kon Qorr

Krejt i Blen Me Pare Po Dashnin Sun e Blen Pa Marr Parasysh a
T'vyn Hajde Te Un e Gjen
Po i Shoh Njerzt Qe Shpinen Ma Paskan Kthy ... I Shoh Njerzt
Per Rreth Me Plot Inat N'Sy

Syn Mos u Mundo Mu Callaku Qe Mem Shti Me Xhelozu..Se Shyqyr
Zotit Moshen e Kam Ndrru 55% me pelqen 66% kisha dal me ty 77%isha bashku me ty88% isha feju me ty 99%isha martu me ty100% po rrej

`Po Du Me Të Puth , Po Du Me Të Prek , Jo Që Po Du , Po Veq Mu Ka N'tek :P

Me Kujshin   Tem Shum Mir e Kom Qu Qe As Vdekja Sna Ka Nda Per At Arsyje Edhe e Kom VrAa

Shqipnojen ne Flamur Me Knaqsi e Shikoj Ndihna krenar Qe Kosoven ne ket Bot e Reprezentoj

Strategjia Bossit eshte Nje Sen Qet Befason Gojen Ta Bllokon BadihavNa Ti Kunder   "Lan BossiT" Shkon

Krejt pom presin mu per me fillu krejt jon munu po smujn mem rxu ju kom tregu per mos me u munu sum kon besu qe qysh jon rrxu

Aty ku un piki lot lot si kur ti pik gjak gjak edhe pse me dhemb fort, fort e di qe afer te kam dhe e di qe afer teje jam

Asgje e vecante, gjithcka procedon normalisht,shipra Ksajde Me Juve Lun Bisht !!! ;)

Mos mdil para kur tkaloj drejt nga shipra tpushkatoj drejt ka Prishtina tmaskroj

O Gilipter,pa karakter hajde a pom del fer veq feri jem eshte dallaver

I ngrehi duart lart ne qiellë Dhe lus Zotin panderprerë Syte me mbushen perplot me lot Zemra me plas S'duroj me dot

Ti po Mendon qi mrrin me qito dikun me rren e me kanun kanun ka veq n`katun...

Sa herë qe të shoh... Je ne zemer tem.. Rrugës kur kapërcen.. O na myte krejt...Loqka jem

Diqka qka un boj kerkush sun e bon edhe nese e bon gjithmon mu um dallon shiprae ka Thon ketan ;)

Kuku Qfar trupi ,qe krejt syt po mi trubullon sa sexy veshesh qe edhe Lemzen po ma Qon

Fjalt e Nones Jan Dukat,fjalt e nones i kam ne gjak,oj nana jem ty te du shum,qaq shum se per ty marr plum

Une edhe pse vdes ,une prap jetoj....Per islam gjithqka flijoj .

A je si hekur akull apo qelik ne durt e mia ki mu shkri.. jo qe jam qaq i nxeht por pi meje dojn mu dhi

Tash harroj krejt ditet tona edhe mu     Me ko dush munesh me flejt kerkush ska me t’pengu

Kush fol ja qky gojen. e kallxoj provojen. ja kallxoj lojen. per fyti ja lidhi tojen.

Erdha apet "KING" Deri N'Fund Jet Si Qdo HEr edhe tash jam i Vertet;)

Vdekjes nuk i tutna se jom njeri i drejt,Gabimet ndaj meje te kushtojn shum shtrenjet

Ta TUndi At Qytet Ta boj Rrafsh Ni milet !! O Dosti jem Per kerkan Sum Kerset ;)

Mos u shit qaq trim se plumi ne ball po te hike,Kësaj Rradhe hiq spe Dike!!

babadimer plak:P te kom per marak po qetash e ki tepru u bon tre vjet qe deshirat s'je tu mi plotesu!!!:D

Ti je e para qe e me shpirt e kam dashuru Veq s´do te thot qe ki me´m mungu

Une S`kom Asi Zemre T`musht plot Me Njolla - Une E Kom Zemren T`bardh Sikur Bora

Do t'vjen dhe koha me ardh E shoh shum qarte kjo esht tu ardh A veç ta dija kur do vjen Do t'perballoja dhe çdo send

Ti pe qel gojen per mu a knej nuk um njeh Kush jam une ti ma von e sheh

Sdi bre nanen ha qka o tu bo kshtu njerzve te verteten e vet sjon tu e adhuru aii qka m***   je tum hanger mu

M'falni dosta qe aq i shtir po tregona me qesi mu** teper nervoz bona, m'hyp gjaku e aspak sen kontrrollona;)

kshtu usht ky, kshtu jam un me na rrxu nuk mun kjo loj murr fun tshi ngjum me ni plum nball o budall jam njeri rrall.

Du met mshu dru met sakatu. hajde ktu. se po du me gju. alltin me provu. 9milimetra met q'pu

Edhe un per ty jam ngjendje jeten me dhon Smerzitna se kush osht veq se lo jeten pa ja bo monoton

veq mos harroni nese hini ju ktu ma nuk keni pshtim hajde tash lajmrohuni tjo tregojna qka esht free-stajllim

kallne kallne hiqq mos u nalni ata t'kqit qe hin kallni

Avash avash merre me avash Nuk ke kallash e as nuk po pi ashash Po je nga ata që Zemren ty ta   Dhash !! ;)

Rrugt e Jetes Nuk Kishin Perfundim Kthena me Vite Pas Ku Deshira Kish Ralizim

Pse ne s´kemi si tjert liri Pse ne s´kemi pavaresi Pse kejt bota me ne po lun Pse ky popull kaq shum po vun:S

Ruju mir se te une keq je therr Veq un me konop ka me te vjer

Pata shpresa perqata shum prita Edhe nese vonohet pak un kur smerzitna Se e di se niher e pergjithmon do tna vije dita

Pse kto bomba po kersasin Shokt e mi dot po mi vrasin Pse mendoj qe ky popull asgje s´din Pse menojn ne s´meritojm lirin

Tash s´po du me tu shit krral Por po du me te than se kokshe bal ik pi kti venit sa s´jam qu Se kejt trupin ka me ta qpu

Ti je ni Kurv qe kejt i mashtron Djemt e gjor po i tranon Por me mue s´ta ka qit Se une hiq s´jam merzit

1 Allti frik e kam ba Se ka shum njerz qe duhet mi vra Mos mu shit car se s´je kerkushi E gojen tane me pluma rafall ta mushi..

Une jom qai qe qdo sen ta deshmon... Une jom qai qe sherimin ta lehtson.. Ooo dosti jem emri jem gjithkon e Gëzon..

Derisa i hapa syt pash vetem 1 dritare Jeta jem pom shkon keq krejt ashiqare

Vjen G-Lan-G-j'a Me i ringjall Kët Vend, thjesht Krejdve Ju len pa Men

LaN mafia Vjen me i ringjall rinia Kllosharve me i thon lag'jani ka shpia

DOSTI JEM VELI KTU JU PASKA RUTULLU DISA SENE SENE JU PASKA TREGU JU TE KOKI FRIKSU

LANI TU SHKRU N'TESTATUR ME DY RESHTA KARAKTERIN KA ME JA PSHUR

Prap une me ni sen t'qart ja nisa me Crackera-t gjithmon ne krah me ka ni shpat

G-LAN-G more vlla a pe shef qi me neve nuk ka badihava e ki se te na nuk ka jabangji

Une , ti , ai , ajo   Mi hanksh 2 vo   hahahhahahahah

Ne jem shiptari e G-Lan-G jem te fort per gjdo inat-g

kush dostat me mi nguc kush ata me mi prek nuk mu dhimet jeta per ta me vdek...(A)

Sa t'jom Gjall un "LaNi"- Kurr Vet s'ki me MET Krejt qka kom MRENA-( I qes Jasht) me Laps i shkruj ne FLET ...

Edhe pse mendimet e tua SI shpesh i Kundershtoj Qe je Prishtines kurr Nuk e harroj

Arritja nqellim per mu osht pa diskutim   se nuk derrzona kurr pa e arrit at qellim

shfrytzoje jeten sa ski kriz se jeta ska repriz

Po un jom dreq e ti je lop me 2 brina,une t'smuj en tru e ti kur tem sheh mu t'kap adrenalina

shiqyrse Veli e ma qiti qet problem po un jom ka gzona kupto crazy strong o djali jem:D

Talent jasht mrena kom t'cilin edhe munesh me vrejt e nese sem beson kon dush munesh me vet

Erdha si droj me pervoj t'heki me rroj t'lo me pasoj se veq dashta me ju kallxu se perfundoj kjo loj

Më pak nxehmje më pak t'rreme e më pak t'shane e she mer bir nane se deka vjen me ni t'vrame !! ;)

Nese smenon ti per veten kerkush ska me menu per ty nese ti se gjen tverteten kan met rrejt ata sy

NaTë E ErRëT DhE E FtOhT Të KëRkOj E NuK Të GjEj DoT Me
Ty Më LiDHin ShUm kUjTiMe Ku Je FsHeHuR PiZhAmA ImE

Të DuA Më BeSo Të PriTa MoS HaRRo Të GjiThA PëR Ty I LaSh Ku Je TaSh ...!!!

I'm Cool... I'm Hot... I'm Everything... You Are Not...

Roses Are Red Violet Are Blue You Smell Like So I Don't Like You

If I Can See It, Then I Can Do It, If I Just Believe It, There's Nothing To It

(h5)To Do Is To Be, To Be Is To Do, Do Be Do Be Do(h5)

love makes life so confusing but with out love would you want to


live-dashuria e bon jeten konfuze po pa dashni a kishe dasht me
jetu

CooL BoY I'm / I ALLwaYs BeeN / U KnOw ThE BiG NaMe / It's Lani:)

Të KoM DaShT EdhE TaSh Të Du Po KshYr MiR Ku Pe ShtiN At GuH Se E Ki PëR VeTi E NuK E Ki Pë Mu;)

S'po Di Me Ja Nis, S'po Di Me Ja Fillu, S'po Di Qysh Me U Shpreh, Se Sa Shum Të Du..... :P haha :P

Qashtu Qysh Osht E Shkrume Për Krejt Ka Mu Kon Kismet Veq Ni Sen E Di Që Me Ty Skam Mu Kon Edhe 1000 Vjet

Të DuA EdhE PsE Të KaM LarG Me Të PaS NgaT S't'kishA LaN RahaT
PaK IshmI PutH, E PaK IshmI KaQ, TaN DitëN Me Ty IshA KnaQ :P

Të Dua Më Do, Të Kujtoj Më Kujton, Të Kam Në Zemër Në Zemër Më Ke,
Por E Keqja Është Se Larg Meje Je... :P

Veq 1 Fjal T'ma Kishe Than, Kam Pas Zemren Me Ta Dhan, Tash Le Te
Digjet Zemra Prush, Qka Ta Ban Vetja Sta Ban Kush....!

Kur Më Sheh A Më Njeh? A Më Flet Apo Bërtet? A Më Shikon Apo Më
Injoron A Më Harron A Po Më Tregon Se Ende Më Dashuron....

Rrini Larg Meje Mos Mu Ofroni Mos ME Ngacmoni.Kuptoni Emrin time HArroni Se Thjesht Nuk Po Me Interesoni???

Té Véshtira jan Ditét kur Syri Loton Kur Zemra nuk e Genjen até qe e Don

60 sekonda ne minut mendoj per ty/ 60 minuta ne orë jam me   ty/\ 7 dit ne jav merzitem per ty/\ 365 ditë ne vitë te dua vetem ty

jam un lot ne pikllimin tend jam un ndjenjat qe ti qmend
do ta dua dikend dikur por kurr askend sikur dikend dikur

me fal qe te lendova thjesht itshte nje gabim por qe te deshta dhe te dua nuk esht faji im...

vetem ty te dua vetem ty te dashuroj nese esht nevoja un vdes qe ti te jetosh

ti me the harrom por un kesh aq i harruar sa qe harrova tet harroj...

rri i qet me thot hena mos u mundo rri i qet me thojn edhe yjet se ajo te do...

shqipetar me fali zoti   jam krenar   keshtu na tha i pari ne lindim   jetoim e vdesim shqipetar ketu ska vend per tradhetar

Ti JE Une Jam Aj Qe Te bOon ReHat JaM Aj Qe tY ZeMeR Te LoDh ne ShtRat

mos e duaj gjithkend mos e tradhto veten por duje at qe te don ter jeten oks..........

mos u mundo kot mos ja shkatrro jeten vetse por me duaj mua se un ta fala jeten....

NESE NUK TA SHPREHA SA SHUM TE DASHUROJ FAJIN E KA NATYRA SE ZEMRES NUK I DHA GOJ.

sikur pemet te mos ishin do te prisja gishtin tim dhe me gjakun qe rrjedh do ta shkruaj emirn....

Ne Syt e tu heshtja kozmike ne buzete e tua buzqeshja atomike nga goja jote as po as jo ku DREQI ta di a me do a jo? says:

Sikur qelli te ish leter dhe deti te ishte boj nuk do te shkruja asgje tjeter vewq se ty te zemer te dashuroj

me lejo te jetoj ne zemren tende,te ndihem gjdo nat ashtu siq ndihem,ne lejo te vdes ne duart e tua duket te then se vetem ty te dua

me fal qe te desha me fal qe te dua
gjithmone ke per te mbetur dicka me vlere per mua

hape zemren dhe vajo hape dritaren dhe shiqo hape ltren dhe lexo te dua shpirt mos harro

O zot me beso dy zemera i bashko dy lule mos i thaj dy te dashur mos i ndaj

  ......***Dashurija eshte varr ,dashurija eshte zjarr dashurija e pare zemren ta kall...

TE UROJ JET TE LUMTUR TE UROJ FAT,POR ME TJETRIN ISHALLA KURR NUK BAHESH RAHAT

Sa Buker qesh Sa buker Shiqon te dua per bes, sa qe nuk beson qka met shkru e qka met then Kur zemra ime veq ty te don


Sa Shum KE Mendu E nuk Te Kan Ralizu Deshirat E Kqija Tu Kna Vertetu

Pse Mendon Si Nuk Te Dua Ende Zemera Nuk Te Ka Harruar

MOS E FSHI ZJARRIN SI TIMI DUKET,MOS HEC PA MU SE TE HUMBIN RRUGEN

ZOR ME MU E,ZOR PA PU NUK KOM MET DAL QYSH E KI MENDU!!!

kur te jesh e mir zemren ta dhuroj po nese je e keq? zemren ta shkatrroj

DaShUrIjA ëShTë UNIVERZITET qE sHuM mSoJn e PaK DIPLOMOJN
heeheh?

55% Me pelqen 66% Kisha dal me Ty 77% Isha Bashku Me Ty 88% Isha Feju Me Ty 99% isha martu me ty 100% Ec bre Baju Kush ta rras ty

sa mier qe shkove kurr mos u kthevsh syt mos ti pafsha qafen e thevsh Ket Nick Ta Kam Kushtu vetem me te tregu sa shum te du

DO TE MBAJ NE MENDJE KURR NUK TE LESHOJ QE TE KAM PASUR TE DASHUR KURR NUK DO TE HARROJ

***.................. e bUkUr aSHt jEtA?*** ne mOsHeN
*****RiNorE E SidOmOS AtEHeR. nE ShOllEn FiLLOrE ***..........

ti me the harrom por un kesh aq i harruar sa qe harrova tet harroj

Nuk e dua   jeten nuk e dua as vetet veten nese ti nuk je ketu pran meje te thrras ne boten tjeter gjdo dit ty te shkruaj leter!!

Nganjeher Dua Të Te Harroj Por Kujtimet Sme Lejojn Duhet Ta Dish Pse Dua Te,Te Harroj Sepse Kujtimet Te Ti Nuk Egzistojn

te duash dikend e afer saj mos te jesh,esht si te jesh i denuar e faj mos te kesh!!!

large kem qilluar shum,shum kilometra po une shpresoj se zemrat tona sjan as me milimetra

S'do T'kem nuse :'(   K'ur te V'jen V'akti te Kalon A'fati,,,,

SHarmi ste mungon simpati me je une te njof ti sme njeh   mos u kthe me kurr   largohu nga une sjom per "AVANTUR"

Thon Se Dashuria E   Par Nuk Harrohet   Por Mua As Qe Me Kujtohet

Njisia Kriminalistike ,,,,, Hetimet Vazhdojn ,,,,, Në Kerkimin E Dashuris Se Humbur !!!

Mos e lejo veten në moshen rinore   një budallic e rrugës te quaj dashnor...

Tuli Far Lavire Sot Don me ta Shkatrru Jeten,se nuk ka Jet Per Veti e Ty T'ban me Vra Veten

  -prishtina vend turistik ferizaji vend simpatik gjilani vend i rinis DRENICA vend i dashuris

ajo qe ta thotë fjalen ne sy është shoqe dhe mike per ty ;)


][\][ (())   ][_ ][ ][\/][ ][ *][

[¯_¯_]   [¯_¯_]   [¯_¯_] [¯_¯_]   [¯_¯_]Thikat i Duroj, Plumbat i Pranoj por Ndarjen   me Ty Kurr se Paramnendoj(k)

kur buzet e tua bashkohen me te mijat ather e kupton qka esht dashurija
......***Te dua shpirt te dua zemer   jo per tjeter sen po qi te kom femen**

lotet me rrjedhin zemra me coptohet a enderroj te kaluaren qe tani me kujtohet

Un tasier e ti disket dashurija jon
"WINDOWS"98

Nese dashurija te dukete urrejtje ruaje per vet nese dashurie te duket plumb ruaje per fund
Je aq idijote   sa qe   kur luan rolin e budallices dukesh
normale.

Dielli ka rreze - Deti ka dallge Dua te te puth Por ti je shum large!!!

Te dua, te dua, per ty e jap jeten, te behesh tradhetar/e mo e lejo veten, Besa eshte bese, fjala eshte fjale, nese me tradheton Zoti nuk ta fale

Nqs do te jetosh 100 vjet dua te jetoj nje dite me pak....keshtu
nuk do te jetoj kurre pa ty!
Nuk ka lule pa arome
Nuk ka njeri qe s'dashuron
Nuk ka suprize pa lumturi
Nuk ka jete pa dashuri

Ne takimin e pare digjem si zjarr
Ne takimin e dyte te dua si syte
Dashuria eshte nje ndjenje qe lind vertikalisht dhe perfundon   horizontalisht.

Ne mengjes nuk ha se mendoj per ty, ne dreke nuk ha se mendoj per ty , ne darke nuk ha se mendoj per ty . Naten nuk me ze gjumi sepse jam pa ngrënë

Ne takimin e trete te dua per jete
Ne takimin e katert nje puthje me hater.

Mos me pyet si jetoi
kur dit e nat ne ty mendoi
kur e din se jam e vetmuar
kur e din qe jam e lenduar.
mos me pyet pse kam lot ne sy
kur e din qe jan per ty

Mendo e Kupto Fol E Mos Gabo Njeher Logjiko Pastaj Dashuro

ku me ike dashuri tash mua me le ne vetmi nje pik te zez ti mu ma ki lan tash po ndihem si pa nan

Dashurija kur lind nuk bon llogari,sepse ndryshe nuk mund të ishte dashuri!!!

Une ty te dua   edhe te kuptoj, por me'm ba nervoz ne RR'S   te qoj

NEW NICKA NiCkName -Nëse nuk e ke atë qe e don,atëher duaje atë qe e ke.

-Stop je i/e denuar me 100 puthje,1000 ledhatime,je i/e arrestuar me burg te perjetshem ne zemren time.

-Bjeri zemres time sa te kesh fuqi,po kujdes se po vritesh se brenda je ti.

-Je aq i/e shemtuar sa qe kur ulesh pran kompjuterit aktivizohet antivirusi.

-Mos duaj qdo kend,mos vuaj kot por duaje ate qe per ty derdh lot.

-Me mir nje fund me dhembje se sa nje dhembje pa fund.

-Nese mendon se dashuria ime per ty eshte plumb,ruaje per vete se te duhet ne fund.

-20% Nice 30%Bad & Sexy=100%Boss

-Nuk jam nga ato qe qajn e vajtojn,por jam nga ato qe per dashuri luftojn.

-Po te ishte kjo bot e mir nuk do te kishim lindur duke qar.

-Realiteti eshte realitet,sado i hidhur te jet.

-Sa mir qe shkove qafen e thefsh,syt mos ti pafsha,kurr mos u kthefsh.

-Nese kemi jet nese kemi fat Dashuria jon dote jet e gjat.

-Vetem nje jet do ta jetoj,vetem nje do te dashuroj,prandaj nje lutje kam,dashuro e mos lendo.

-Pranoje realitetin,qmoje sinqeritetin,duaje ate qe e dashuron por trathtin kurr mos e mendo.

-Do te doja te isha pik loti,ne syt e tu te lindja,ne faqen tende te rreshqisja,ne buzen tende te vdisja.

-Un jam i vdekur vetem ti mund te me kthesh ne jet.

-Dashurija eshte nje por jeton ne dy zemra.

-Kur me mungon buzeqeshja jote humbin eren lulet e kesaj bote.

-Nese te dashuron me zemer sdo ta kerkoj virgjerine deri sa
te hyret ne martese me ty do ta shijoj vetem dashurine..

-Mashkulli deshiron te jet i pari te femna,kurse femna deshiron te jet e fundit te ai.

-Aq sa te kam dasht,aq po te urrej ate qe ja bere zemres sime sdo ta fal kurr per jet.

-As tigri as luani,as deti as oqeani,as bota me mundime smund te ndaj nga zemra ime.

-1000 Jet po ti kisha ti do te mi mirrje une po vdes e ti jeto kujt per mua mos i trego.

-Per netet e errëta ti je DRIT,per jeten time ti je SHPIRT,per zemren time ti je GJAK, pa ty smund te jetoj ASPAK".

»-(¯¥¯)-» ?? ??a ????? «-(¯¥¯)-«

-Ne kete kuti kam nje helm te zi,nese ti me trathton un do ta pi.

-Te kam shti ne zemer te kam mbyll me dry qelsi me ka humbur ti ke mbet aty

-Jeta është ëndërr"REALIZOJE" Jeta është enigm"ZBULOJE" Jeta është roman"LEXOJE" E till është Jeta JETOJEEEE!

-Doktor, sa kushton me nxerr dhomin? Varet, prej 5 deri 30 euro! Ani, nxerrma njo t`pesve!

-Bishti i maces plot me lesh lexoje ket mesazh e mos u qesh, kur hyp maca mbi dru lexoje ket mesazh dhe mendo per mu

-Ne mengjes nuk ha se mendoj per ty,ne dark nuk ha se mendoj per ty,naten nuk me ze gjumi se jam uritur

-E kaluara me ka vra nuk mundem me harru ardhmerin me nuk e shoh syte me jane verbu...

Jom lodh e jom merzit jom ra ne depresion gjdo mengjes zotin e lus ku e kom zemren a me tregon

-Pom dhimesh met lan e po ta baj   rrafsh se prej zemres tem moti t'kom qit jash

Be tire of be bore,be fall depression,every morning,god beg,where of have heart, a me denounce hmmmm

-syt e mi po lotojn zashto ti mene nuk me don,josh po vuaj ne vetmi,molimte kthehu perseri,se ne mozhem un pa ty. View High Resolution
Order Prints & Gifts
Create Your Own Site